Stadgar

Stadgar för Tyresö Fiskevårdsförening

Reviderade och antagna vid årsmöte den 13 mars 2008.

ALLMÄNNA FRÅGOR

1 § Föreningens namn, verksamhetsområde mm
Föreningens namn är TYRESÖ FISKEVÅRDSFÖRENING (förkortat Tyresö Fvf) vilket namn utgör föreningens firma.
Tyresö Fiskevårdsförening är en allmännyttig ideell förening i Tyresö. Föreningens verksamhet är i huvudsak förlagd till Tyresö kommun.

2 § Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att är att främja och förbättra fisket i de vatten som föreningen arrenderar och förvaltar. Detta görs bl.a. genom:

* fiske- och bioptopvård
* utsättning av fisk- och kräftyngel
* miljöbevakning och miljöarbete i anslutning till vattenmiljö
* bevakning och kontroll av fiskevatten genom av länsstyrelsen utsedda tillsynsmän
* utbildning och information om fiske, fiskevård och vattenmiljö
* fiskekort och tillstånd för kräftfiske
* främjande av sportfisket
* uthyrning av roddbåtar

Förvaltning av föreningens fastighet.

3 § Föreningens organisation
Föreningen är organiserad med en styrelse samt underliggande enheter. Enheterna är:
* Kansli och samordning
* Fiskevård
* Kräftfiske
* Sportfiske
* Båtar

Styrelsen fastställer och fördelar uppgifterna för enheterna, utser sektionsansvarig samt delegerar ansvar och befogenheter.

4 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av de styrelseledamöter som styrelsen därtill utser.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets – och räkenskapsår omfattar kalenderåret.

6 § Stadgeändring
För ändring av föreningens stadgar krävs likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsmöten varav det ena skall vara årsmöte och med minst 60 dagar mellan mötena. Förslag till stadgeändring skall sän­das ut till medlemmarna inför det möte där stadgeändring skall behandlas.

7 § Stadgetolkning
Tveksamheter om tolkningen av stadgarna eller då fall förekommer som inte förutsetts i stadgarna hänskjuts till årsmötet. Brådskande fall avgörs av styrelsen och anmäls till årsmötet för bekräftelse.

8 § Föreningens upplösning
För föreningens upplösning och förfarandet med föreningens tillgångar krävs likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsmöten. Där det ena skall vara årsmöte och med minst 60 dagar mellan mötena. Vid behandlingen av frågan redovisas balans – och resultaträkningar och revisionsrapport.

Minst 3/4 av antalet avgivna röster krävs för beslut. Upplöses föreningen skall tillgångarna inte till någon del disponeras genom utdelning till enskilda medlemmar.
Tillgångarna skall användas till fiskefrämjande åtgärder inom Tyresö kommun och förvaltas av en för ändamålet nybildad stiftelse i samråd med Tyresö kommun.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

9 § Medlemskap
Medlemskap fås genom inbetalning av medlems-/fiskekortsavgift. Medlemskapet kan vara Junior- eller Seniormedlem.

* Juniormedlemsskap gäller till och med det kalenderår då 16 års ålder uppnås.
* Seniormedlemsskap gäller från och med det kalenderår då 17 års ålder uppnås.

10 § Medlems rättigheter och skyldigheter

* har rätt att delta i föreningens aktiviteter.
* har rätt att fiska på föreningens vatten enligt gällande lagar, förordningar samt av föreningen utfärdade bestämmelser.
* har rätt att efter intresseanmälan delta i lottningen för kräftfiske.
* skall följa föreningens stadgar och beslut.
* skall följa fisketillsynsmans anvisningar.
* skall vara lojal mot föreningens stadgar och beslut.
* har inte rätt att föra föreningens talan eller företräda föreningen i egen sak.

11 § Medlemsavgiften
Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet och gäller för nästa verksamhetsår. Medlemsavgiften betalas enligt på avi angiven senaste betalningsdag.
Nytillkommen medlem som betalar medlemsavgift efter den 1 oktober får medlemskap det innevarande året, samt nästa verksamhetsår.
Styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och aktiva fisketillsynsmän är avgiftsbefriade året efter tillträde som funktionär. Styrelsen kan i andra speciella fall medge avgiftsbefrielse.

12 § Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen anmäler detta till styrelsen och anses därmed ha lämnat föreningen. Medlemsavgift återbetalas inte. Medlem som inte betalat medlemsavgift på aviserat förfallodatum anses ha utträtt ur föreningen.

13 § Uteslutning
Medlem som inte följer föreningens stadgar, beslut eller motarbetar föreningen kan uteslutas. Detta gäller även allvarliga brott mot gällande fiskebestämmelser. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Medlemskapet och rätten att fiska på föreningens vatten upphör då omedelbart. Medlem som är aktuell för uteslutning skall i förväg informeras om detta och ges möjlighet att yttra sig. Tidigare utesluten medlem måste skriftligen ansöka om förnyat medlemskap hos styrelsen.

14 § Hedersmedlem
Medlem som under flera år aktivt medverkat i föreningens arbete kan av årsmötet utses till heders-medlem i föreningen. Detta innebär befrielse från medlemsavgift. Hedersmedlem har rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar.

STYRELSEN

15 § Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av nio ledamöter och högst fem suppleanter som väljs av årsmötet. Ordförande väljs av årsmötet för två år. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv och utser v. Ordf., sekreterare, kassör, bevakningschef och biträdande bevakningschef.

Ledamöterna utses för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Suppleanterna väljs för ett år.

Suppleanterna kallas till styrelsens sammanträden. Vid ordinarie ledamots frånvaro äger suppleanterna rösträtt i fallande ordning, där den med längsta erfarenheten av föreningens styrelsearbete träder in som 1:a ersättare. Är suppleanterna utan erfarenhet av föreningens styrelsearbete räknas den längsta erfarenheten av föreningens arbete i övrigt.

16 § Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden minst en vecka före mötet eller då två ledamöter så begär. Suppleanter kallas och har yttrande- och förslagsrätt. Styrelsen är beslutsmässig då fem ledamöter är närva­rande och ense om beslutet. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.
Vid sammanträde förs protokoll som undertecknas av sekreteraren och ordföranden och justeras vid nästa möte.

17 § Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att:

* förvalta och ansvara för föreningens tillgångar.
* utse firmatecknare.
* förbereda ärenden som skall behandlas av föreningen.
* bestämma tid och plats för föreningens möten.
* verkställa av föreningen fattade beslut.
* avge berättelse över föreningens verksamhet under föregående år.
* föra föreningens talan inför domstol och andra myndigheter.
* utse fisketillsynsmän.
* i övrigt verka för främjandet av föreningens ändamål.
* träffa avtal om samverkan med andra föreningar t.ex. Sportfiskarna.

ÅRSMÖTE, FÖRENINGSMÖTE, INFORMATION

18 § Årsmötet
Årsmötet hålls under mars månad varje år. Tid och plats bestäms av styrelsen.

19 § Kallelse
Kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna med post eller e-post minst 30 dagar före mötet. Medlemmarna informeras om att föredragningslista jämte övriga handlingar kan rekvireras hos sekrete­raren eller fås vid mötet.

20 § Förslag till ärenden vid årsmötet
Förslag får avges av såväl styrelsen som medlem. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari. Sty­relsen avger skriftligt utlåtande över inkomna förslag samt förslag till beslut.

21 § Rösträtt mm
Rösträtt har den medlem som senast 14 dagar före utlyst möte betalat fastställd avgift. Vid votering på årsmöte eller annat allmänt möte äger varje medlem en röst. Medlem får genom fullmakt överlåta sin röst på annan medlem. Ingen får dock på grund av fullmakt utöva rösträtt för mer än en medlem utöver den egna rösträtten.

Beslut fattas med enkel majoritet utom i fall som avses i 5-7 §§ Omröstning och val skall ske öppet såvida inte sluten omröstning begärs av minst 1/5 av närvarande medlemmar.

I händelse av lika röstetal avgörs val genom lottning och övriga frågor i enlighet med den mening som biträds av ordföranden vid sammanträdet.

22 § Dagordning för årsmötet
Vid årsmötet som öppnas av styrelsens ordförande skall följande ärenden behandlas.

1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.
5. Fråga om mötets behöriga utlysande.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Kassörens redogörelse för resultat och balansräkning.
9. Revisorernas berättelse över granskningen av föreningens räken­skaper och styrelsens förvaltning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Val av styrelse och revisorer.
– ordförande för 2 år.
– ordinarie ledamöter för 2 år.
– suppleanter för 1 år.
– revisorer för 1 år.
– revisorssuppleanter för 1 år.

12. Val av valberedning för 1 år. -ledamöter varav en sammankallande.
13. Behandling av inkomna förslag/motioner.
14. Styrelsens förslag till verksamhet och budget för innevarande år.
15. Fastställande av medlemsavgift för junior- respektive seniormedlemskap.
16. Styrelsen informerar.
17. Övriga frågor.
18. Årsmötets avslutning.

23 § Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte hålls om

* styrelsen finner detta lämpligt för behand­ling av viss angelägen fråga.
* revisorerna eller minst 1/5 av föreningens medlemmar, hos styrelsen, inger skriftlig framställning med angivande av det/de ärenden som mötet avses att behandla.
Mötet skall anordnas inom 30 dagar. Skriftlig kallelse med föredrag­ningslista skall vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före mötet. Styrelsen kan besluta att avslå framställning om extra föreningsmöte. Sådant beslut skall redovisas och motiveras på nästa årsmöte.

VALBARHET

24 § Styrelse
Valbar till styrelse, revisorer och valberedning är röstberättigad medlem i föreningen.

25 § Valberedning
Valberedningen:

* består av tre ledamöter varav en är sammankallande.
* bör representeras av personer från olika delar av Tyresö kommun.
* väljs för en tid av 1 år.
* föreslår årsmötet val enligt § 22 pkt 11
* skall senast 2 månader före årsmötet tillfråga dem vars mandatperiod utgår om de kandiderar för nästa mandatperiod.

Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet.
Ledamot i valberedningen kan som längst väljas tre år i en följd.

REVISION

26 § Revisorer
Vid årsmöte väljs två ordinarie revisorer samt två revisorssuppleanter.

27 § Revision
Räkenskaper samt andra för revisionen nödvändiga handlingar överlämnas till revisorerna senast 15 februari. Revisorerna skall granska föreningens förvaltning och räkenskaper. Revisorerna skall avge en av dem underskriven revisionsberättelse där ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrks.