Kallelse till årsmöte 2020

Tid: Preliminärt söndagen den 9 augusti kl 14.00.
Plats: Utomhus vid föreningens klubbhus Fiskestugan på Sparvvägen 2.

På grund av Coronapandemin och myndighetsbeslut fick vi ställa in det planerade årsmötet i mars.


Nu kallar vi till årsmöte, preliminärt söndagen den 9 augusti kl 14.00.
Datumet kan behöva ändras p g a dåligt väder eller nya
myndighetsbeslut. Eventuella ändringar meddelas här på vår hemsida.


Mötet hålls utomhus på Tyresö Fiskevårdsförenings tomt på Sparvvägen 2.
För dig som inte har bil så åker du buss till Brevik skola och går ner mot
vattnet till Finborgsvägen och följer den åt vänster ca 160 m till
Sparvvägen. När du går utefter Finborgsvägen så ligger vår fastighet på
höger sida. På husets långsida finns en stor skylt som det står
”Fiskestugan” på. Vi kommer tyvärr inte att kunna bjuda på kaffe.


För att kunna svara mot myndighetsbesluten på antalet personer så
behöver vi få en föranmälan om din närvaro. Anmälan gör du via kontaktformuläret här på hemsidan (välj ”Ordförande” som ämne) eller per telefon 076-366 13 85.

Punkter i föredragningslistan märkta med (B) kan beställas via kontaktformuläret här på hemsidan (välj ”Medlemsfrågor” som ämne) och de skickas till dig via e-post. Ange ditt namn och medlemsnummer. Kan du inte ta emot handlingar via e-post skickar vi brev. Kontakta kassören Inger Johnsson telefon 070-735 31 76.

Föredragningslista vid årsmöte söndagen den 9 augusti 2020

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Fastställande av föredragningslista för årsmötet
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse (B)
 9. Kassörens redogörelse för resultat- och balansräkning (B)
 10. Revisorernas berättelse över granskningen av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning (B)
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av styrelse och revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Behandling av inkomna förslag eller motioner
  Inga motioner har inkommit
 15. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020 (B)
 16. Styrelsens förslag till budget (B)
 17. Fastställande av medlemsavgifter för junior- respektive seniormedlemskap
 18. Styrelsen informerar
 19. Övriga frågor
 20. Årsmötets avslutning