Hur mår Öringesjön?

Kommunen har sedan förra året regelbundet tagit vattenprover och inventerat vattenväxter och bottenlevande djur i Öringesjön. Sjön har för höga halter av näringsämnet fosfor för att må riktigt bra. Täta bestånd av vass och näckrosor är sannolikt en effekt av övergödningen. Tyvärr är det inte bra att i stor skala klippa ned växterna, sjön måste tas om hand med försiktighet. Ett långsiktigt arbete krävs för att minska mängden näringsämnen för att sjön ska komma i balans.

Läs mer på kommunens hemsida:

https://www.tyreso.se/arkiv/nyheter/nyheter-boende-och-miljo/boende–miljo/2020-06-16-hur-mar-oringesjon.html